splošni pogoji najema - sailing center, najem jadrnice hrvaška

Doživite svoje sanje z nami ...
Pojdi na vsebino

Glavni meni:

splošni pogoji najema

RAZNO
 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM PLOVILA


1. POGODBENO RAZMERJE
Z nakupom ene izmed naših storitev z plačilom avansa stopite v pogodbeno razmerje z nami kot ponudnikom storitev-agencijo.

2. REZERVACIJE
Najem plovila ali navtičnih storitev po programu KOZINC d.o.o. lahko rezervirate po telefonu ali elektronski pošti. Na osnovi naše ponudbe izstavimo potencialnemu
NAJEMNIKU "Opcijo", kar pomeni, da ima NAJEMNIK čas za odločitev in potrditev rezervacije do največ 5 dni, če le-to ni drugače v ponudbi določeno. Za potrditev rezervacije
potrebujemo podatke za pogodbo in (pred)račun in sicer: ime, priimek / firma plačnika najema, ulica, kraj, telefonsko št., ID št. za DDV, ime in priimek SKIPPERJA, št.
njegovega dovoljenja za upravljanje s plovilom, datum in kraj izdaje ter št. VHF GMDSS. Rezervacija je potrjena, ko je poravnan celotni znesek najemnine. Potem navtična
agencija KOZINC d.o.o. izda NAJEMNIKU potrdilo o prevzemu plovila - "Voucher" s katerim prevzame plovilo pri ČARTERISTU-lastniku plovila oz. najemodajalcu.

3. CENA NAJEMA
Cena najema vključuje uporabo opremljenega plovila in osnovno charter zavarovanje plovila. V ceno najema ni vključeno gorivo in ostale potrebščine ter ostale posebne
storitve, stroški marine in priveza v tujih marinah med najemom. Zavarovanje ne vključuje nezgod oseb na plovilu, nastalo škodo na stvareh prinesenih na plovilo in škodo, ki
je povzročena pri nepravilni uporabi ali izgubi opreme na plovilu.

4. PLAČILO
a) plovilo je rezervirano, ko najemnik plača celotno vrednosti najema plovila po pogodbi, ki jo podpišeta KOZINC d.o.o. in NAJEMNIK.

5. VARŠČINA - DEPOZIT, ZAVAROVANJE DEPOZITA
Pred prevzemom plovila najemnik položi varščino (depozit) z gotovino ali kreditno kartico v znesku, ki je določen v pogodbi. V primeru, da čarterist nudi ZAVAROVANJE
DEPOZITA ima najemnik možnost plačati tudi to zavarovanje v sprejemni pisarni pod pogoji čarterista. Varščina se v celotnem znesku vrne NAJEMNIKU, v kolikor je plovilo
pravočasno vrnjeno, je nepoškodovano in s polnim rezervoarjem goriva pod pogoji čartista lastnika plovila. V kolikor je bilo plovilo najeto s skipperjem čarterista, je najemnik
vseeno dolžan pustiti polog, ki pa ne pokriva stroškov nastalih kot posledica skipperjeve nepazljivosti ter slabega upravljanja plovila in opreme pod pogoji, ki jih ima čarterist
lastnik plovila, ki daje plovilo v najem.

6. PODALJŠANJE NAJEMA

V kolikor želi NAJEMNIK podaljšati čas najema, mora pravočasno vzpostaviti stik s ČARTERISTOM, kjer je prevzel plovilo in pridobiti soglasje za podaljšanje ter se dogovoriti za
mesto vrnitve plovila.

7. ODSTOP OD NAJEMA

Če zaradi kakršnegakoli vzroka NAJEMNIK in njegova posadka odstopi od najema po prevzemu plovila, KOZINC d.o.o. zadrži celotno vsoto najema in bremeni
NAJEMNIKA za vse stroške, ki lahko nastanejo zaradi odstopa od najema.

V kolikor NAJEMNIK odstopi od najema (navtične storitve):
a) več kot 2 (dva) meseca pred začetkom najema, KOZINC d.o.o. oz. ČARTERIST-lastnik zadrži 30% vrednosti najema po pogodbi,
b) manj kot 2 (dva) meseca pred začetkom najema, KOZINC d.o.o. oz. ČARTERIST-lastnik zadrži 50% vrednosti najema po pogodbi,
c) v manj kot 5 (petih) tednih pa ima KOZINC d.o.o. oz. ČARTERIST-lastnik pravico zadržati 100% znesek najema po pogodbi razen, če najemnik plača rezervacijo
najema plovila po datumu, ki je naveden na predračunu in je opcija za najemnika že zapadla, se KOZINC d.o.o. zavezuje vrniti znesek najemniku zmanjšan za stroške
odstopa od najema plovila, ki znašajo najmanj 90 € oz. 5% vrednosti celotnega najema. V primeru zamude plačila drugega dela najemnine plovila znotraj 30. (tridesetih) dni
do prevzema plovila, lahko KOZINC d.o.o. odda isto plovilo drugemu najemniku brez vračila vplačane najemnine. V primeru odstopa od najema že rezerviranega plovila
in prestavitev rezervacije na večje ali manjše plovilo zaradi povečanja ali zmanjšanje posadke, je možno rezervacijo upoštevati pri naslednje najemu, če to potrdi tudi
ČARTERIST-lastnik že rezerviranega plovila, zmanjša pa se že vplačan znesek za stroške prestavitve rezervacije v višini (min.) 150 € oz. 15% že vplačane vrednosti celotnega
najema.

8. POŠKODBE PLOVILA
O vseh poškodbah, mora NAJEMNIK nemudoma obvestiti ČARTERISTA, ki bo NAJEMNIKU posredoval informacije o načinu izvršbe potrebnih del in/ali zamenjave opreme.
Nepooblaščeni popravki in zamenjava delov opreme bodo opravljeni na strošek NAJEMNIKA.

9. ODGOVORNOST ČARTERISTA
Najemnik se zavezuje, da bo pred prevzemom plovila v sprejemni pisarni čarterista zahteval splošne pogoje najema plovila ČARTERISTA-lastnika plovila in jih v času prevzema
plovila skrbno prebral, saj ČARTERIST-lastnik prevzema popolno odgovornost glede kvalitete storitev, ustreznosti in servisa plovila v času najema. Če zaradi kakršnegakoli
razloga, brez odgovornosti NAJEMNIKA plovilo ne more biti uporabljano, lahko NAJEMNIK zaprosi ČARTERISTA za delno povračilo vplačanih sredstev za tiste dni, ko ni
uporabljal polovila. ČARTERIST mora zagotoviti nadomestno plovilo podobnih ali boljših karakteristik za isto ceno najema, če je to možno. V primeru nezmožnosti zagotovitve
ustreznega nadomestnega plovila se najemnik in ČARTERIST dogovorita za vračilo sorazmernega deleža najemnine glede na osnovne razlike med najetim in nadomestnim
plovilom, ki pa se ne nanašajo na vrsto in tip dodatne opreme na plovilu že pred dobavo nadomestnega plovila. Vse morebitne opombe in pripombe morata najemnik in
čarterist zapisati in podpisati takoj in kopijo dogovora pošljeta v vednost tudi navtični agenciji KOZINC d.o.o.

10. VRNITEV PLOVILA
NAJEMNIK se obvezuje, da bo ČARTERISTU-lastniku vrnil plovilo na dogovorjeno mesto in v dogovorjenem času in nepoškodovano s polnim rezervoarjem goriva. V kolikor
najemnik ne vrne plovila na dogovorjeno mesto in pravočasno, bo ČARTERISTU plačal za vsak zamujeni dan v višini zneska, določenega v ČARTERJEVIH splošnih pogojih
najema plovila. Stroške za izgubljene ali poškodovane dele plovila ali opreme zaradi nepazljivosti ali slabega ravnanja s strani NAJEMNIKA in njegove posadke krije NAJEMNIK
sam, ČARTERIST pa bo to vsoto odštel od pologa NAJEMNIKA.

11. ZAVAROVANJE
Plovilo, oprema in posadka so zavarovani za vse primere škode in izgubo nad franšizo, ki je odvisna od najetega plovila pod pogoji zavarovanja sklenjenega med čarteristom
lastnikom plovila in njegovo zavarovalnico. Plovilo in njegov voditelj - SKIPPER sta zavarovana proti odgovornosti za škodo povzročeno tretji osebi pod pogoji zavarovanja
sklenjenega med ČARTERISTOM-lastnikom plovila in njegovo zavarovalnico. Vsa škoda in/ali izguba pokrita z zavarovanjem mora biti prijavljena ČARTERJU takoj po nastanku.

12. ODGOVORNOST NAJEMNIKA
NAJEMNIK se obvezuje:
a) da bo z najetim plovilom in njegovo pripadajočo opremo vestno in skrbno ravnal;
b) da bo plovilo uporabljal samo na območju teritorialnih voda in dosledno spoštoval predpise o plovbi,
c) da bo plovilo uporabljal le za dopustniške namene, ne sme je posojati tretjim osebam ali uporabljati za pridobitniške namene. Na plovilu so lahko le osebe, ki so vnesene v
spisek posadke,
d) da s plovilom ne bo sodeloval na regatah (razen po posebnem predhodnem dogovoru),
e) da s plovilom ne bo vlačil drugih plovil, razen v primeru skrajne sile,
f) da bo najeto plovilo ustrezno pregledal pri prevzemu in morebitne pripombe pisno navedel na prevzemnem zapisniku v prisotnosti čarterista.
Za NAJEMNIKOVA dejanja in/ali nepazljivost, zaradi katere je lahko ČARTERIST odgovoren tretji osebi, in katera ni pokrita z zavarovanjem, se NAJEMNIK obvezuje, da bo
plačal ČARTERISTU vse materialne in pravne stroške, kateri bi lahko nastali kot posledica takšnega dela in /ali nepazljivosti. V primeru izginotja plovila, nezmožnosti plovbe,
zaplembe plovila ali prepovedi plovbe s strani pooblaščenih ali drugih oseb, se NAJEMNIK obvezuje, da bo o tem obvestiti ČARTERISTA oz. najemodajalca. Poškodbe
podvodnega dela, plovila povzročene zaradi najemnikove nepazljivosti ali malomarne uporabe plovila, bodo pregledane in popravljene na stroške NAJEMNIKA.

13. IZGUBLJENO PREMOŽENJE
ČARTERIST ni odgovoren za izgubo in/ali poškodbe NAJEMNIKOVEGA ali tujega premoženja odloženega in/ali shranjenega na plovilu.

14. PRIPOMBE IN PRITOŽBE

Reševale se bodo samo pripombe in pritožbe zapisane v pisni obliki, podpisane od ČARTERISTA in NAJEMNIKA v času vrnitve plovila.

15. PRISTOJNOSTI
V primeru nesporazuma ali spora med NAJEMNIKOM, KOZINC d.o.o. in ČARTERISTOM se išče mirna sporazumna rešitev. Za reševanje sporov med NAJEMNIKOM in
KOZINC d.o.o. je pristojno Okrajno sodišče navtične agencije, za reševanje sporov med NAJEMNIKOM in ČARTERISTOM pa je pristojno sodišče ČARTERISTA. 

najem jadrnice,jadrnica za najem, najem plovil,čarter,najem jadrnice hrvaška,jadrnica za najem, najem plovil,čarter,najem jadrnice,jadrnica za najem, najem plovil,čarter,najem jadrnice,jadrnica za najem, najem plovil,čarter

 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni